Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
baner_1.png
Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
Drukuj

 

O STOWARZYSZENIU


 

Stowarzyszenie jest organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych skupiającą 44 osoby posiadających uprawnienia zawodowe z zakresu szacowania nieruchomości.

Najistotniejszy zadaniem LSRzM jest konsolidacja środowiska rzeczoznawców majątkowych z terenu Zagłębia Miedziowego.

Rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

W ramach uprawnień rzeczoznawca majątkowy dokonuje określania wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Opinię o wartości nieruchomości rzeczoznawca majątkowy sporządza w formie operatu szacunkowego.

Zawód rzeczoznawcy majątkowego należy do grupy zawodów zaufania publicznego.

Rzeczoznawcy będący członkami  LSRzM wykonują wyceny dla potrzeb zadań realizowanych przez samorządy terytorialne, banki, przedsiębiorstwa  oraz na zlecenie osób fizycznych.

 

HISTORIA


 

  

W roku 1993 grupa zawodowa licząca 30-tu przedstawicieli geodezji,  budownictwa, leśników i rolników postanowiła założyć Stowarzyszenie  Taksatorów Nieruchomości z siedzibą w Lubinie. Utworzył się komitet założycielski .Delegaci w liczbie 22 osób wybrali zarząd w składzie:

 

Piotr Czerniak - prezes

Zygmunt Nowacki   - wiceprezes

Józef Melnarowicz   - wiceprezes

Michał Bowanko    - skarbnik

Kazimierz Burczyński - sekretarz

Wiesław Firleciński    - członek zarządu

Marek Kapelski – członek zarządu

Wybrano komisję rewizyjna w składzie:

Mikołaj Smyk

Stanisław Kapelski

Bolesław Styrnał

oraz Sąd Koleżeński:

Andrzej Kazimierowski

Julian Urbanek

Władysław Frett

Dla ciekawości podam , że ustalono składkę miesięczną w wysokości  100 000 zł i wpisowe na kwotę dwa miliony zł.

Na pierwszej Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Częstochowie uczestniczyli: Wiesław Firleciński, Stanisław Kapelski, Michał Bowanko  i Andrzej Kobes.

Spotkanie działaczy stowarzyszeń wyakcentowało potrzebę podjęcia prac nad utworzeniem Federacji Stowarzyszeń. W tym samym roku pierwsze zebranie organizacyjne Federacji Stowarzyszeń odbyło się w Katowicach.

Po rezygnacji kol. Piotra Czerniaka z funkcji prezesa jego miejsce zajął Wiesław Firliciński, który uczestniczył w posiedzeniu 12-tu stowarzyszeń 12.08.1993 r w Warszawie, na którym został uchwalony Statut Federacji. Przypomnę, że głównym celem powołania do życia Federacji było utworzenie wspólnej reprezentacji stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych rozproszonych w różnych regionach kraju. Reprezentacja była potrzebna dla kontaktów wewnętrznych i zagranicznych, a przede wszystkim do współpracy z Ministerstwem Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej w kształtowaniu nowopowstającego zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Zachodziła potrzeba nawiązania kontaktów z bankami, urzędami skarbowymi i agendami rządowymi. Wystąpiła konieczność standaryzacji działań rzeczoznawców majątkowych, publikacji wydawnictw fachowych, szkoleń uzupełniających wiedzę oraz kontaktów z organizacjami międzynarodowymi. Na drugiej -wyborczej Krajowej  Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku w dniach 8-9.10.1993 r. uczestniczyła liczna delegacja z Legnicy. Do stanowiska prezydenta kandydowali prof. Andrzej Hopper i Andrzej Kalus. W tajnym głosowaniu wybrano Andrzeja Kalusa z Katowic.

W marcu 1994 r. Legnickie Stowarzyszenie Taksatorów Nieruchomości zmieniło nazwę na Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych i przeniosło siedzibę z Lubina do Legnicy. Biuro stowarzyszenia mieściło się w Wydziale Architektury, Budownictwa i Nadzoru Budowlanego Urzędu Rejonowego. Siedzibą Stowarzyszenia jest obecnie budynek Starostwa Powiatowego w Legnicy pokój nr. 141.

W roku 1994 uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości uzyskali członkowie Stowarzyszenia: Anna Myszyńska, Krystyna Sieledczyk, Krystyna Wojtyło, Edward Marynowski, Zbigniew Snopko, Tadeusz Wlazło, Jan Wozowczyk, Józef Golema, Ryszard Góra, Michał Bowanko i Andrzej Kobes. Z „taksatora” pozostało czterech członków tj. M. Bowanko, K. Burczyński, St. Kapelski i Zbigniew Surdyk.

W roku 1995 odbyły się wybory w L.S.R.M. Wybrano władze w osobach:

Andrzej Kobes – prezes

Wacław Baran  - wiceprezes

Tadeusz Wlazło – wiceprezes

Zbigniew Snopko - sekretarz

Anna Myszyńska – skarbnik

Kazimierz Burczyński – członek zarządu

Stanisław Kapelski – członek zarządu

Powołano trzyosobową komisję rewizyjną i sąd koleżeński. Nowy zarząd postawił sobie za cel ustawiczne kształcenie członków poprzez organizowanie seminariów szkoleniowych, prenumeratę literatury fachowej tj. Olsztyńskiej  „Wyceny” i Katowickiej „Nieruchomości”, założenie banku informacji o transakcjach nieruchomości, ujednolicenie stawek za wycenę oraz udział w komisjach P.F.S.R.M. W marcu 1996  powołany zarząd  zorganizował  pierwsze seminarium szkoleniowe w Muchowie nt. Ekonomiczne podstawy procesu wyceny- które prowadziła prof. Ewa Kucharska - Stasiak .Seminarium zakończył niezapomniany kulig. Następnymi na szkoleniach wykładowcami byli :Zdzisław Małecki, prof. Wojciech Wilkowski, Henryk Jędrzejewski- honorowy członek naszego stowarzyszenia, Zbigniew Boczek, Monika Nowakowska .W latach póżniejszych Piotr Cegielski, Jerzy Dąbek, prof. Mieczysław Prystupa, i inni.

W początkowym okresie miejscem spotkań był Klub Nauczyciela w Legnicy. Do stałego programu należały spotkania wigilijne połączone ze szkoleniem. Pierwsza wigilia 1999 r odbyła się  w Domu Pomocy Społecznej w Brenniku, gm.Ruja. Funkcjonowała jeszcze wojewódzka lista biegłych Wojewody Legnickiego z 28.02.1996 r. Była to najdłuższa lista w kraju ponieważ liczyła 200 osób o różnych zawodach. W tym miejscu pragnę podkreślić, że nie samą nauką i zarabianiem pieniędzy żyli rzeczoznawcy majątkowi. Wspólnie z geodetami zorganizowali bal w Hotelu Cuprum, który przez wiele lat był wspominany.

W roku 2003- jubileuszowym z okazji 10 –lecia Stowarzyszenia władze stanowili;

Andrzej Kobes-prezes

Alina Kanigowska –wiceprezes

Zbigniew Snopko – sekretarz

Anna Myszyńska – skarbnik

Elzbieta Kaczmarek  i Jerzy Niebudek - członkowie zarządu

Komisja rewizyjna:

Stanisław Kapelski – przewodniczący

Irena Falenta i Krystyna Sieledczyk- członkowie komisji

Komisja etyki:

Tadeusz Wlazło – przewodniczący

Leonarda Lenartowicz i Waldemar Carbuch- członkowie.

Przy stowarzyszeniu funkcjonował pełnomocnik ds. praktyk zawodowych w osobie Jerzego Niebudka który w krótkim czasie zrezygnował. Jego miejsce zajęła Alina Kanigowska piastując to stanowisko przez trzy lata. W tym czasie przy stowarzyszeniu działa komisja arbitrażowa w składzie: Janina Jaros, Edward Marynowski, Zbigniew Snopko, Jerzy Niebudek, Elżbieta Kaczmarek  i Andrzej Kobes jako przewodniczący komisji.

Obchody 10-lecia w hotelu „CUPRUM” zaszczycili swoją obecnością prezydenci prof. Andrzej Hopper i Wacław Baranowski. Z okazji jubileuszu wybito okolicznościowy medal.

Obchody 15-lecia Stowarzyszenia w roku 2008 połączone były ze szkoleniem w Szklarskiej Porębie. Wręczone zostały przez Zarząd okolicznościowe dyplomy i srebne odznaki  nadane przez Radę Krajową P.F.S.R.M. następującym członkom/Alinie Kanigowskiej, Michałowi Bowanko, Stanisławowi Kapelskiemu, Zbigniewowi Snopko i  Tadeuszowi Wlazło/.Srebna odznaka przyznana została również nieżyjącemu koledze Kazimierzowi Burczyńskiemu.

W roku 2012 stowarzyszenie liczy 35 członków. Zarząd składa się z następujących osób:

Andrzej Kobes - prezes, Elżbieta Kaczmarek –wiceprezes, Jacek Sabat – sekretarz, Anna Myszyńska – skarbnik, Janina Jaros, Grażyna Kasjan i Laura Morzewska  – członkowie zarządu. Komisja rewizyjna w składzie: Stanisław Kapelski – przewodniczący, Krystyna Sieledczyk i Czesława Satora – członkowie komisji.

Komisja etyki: Waldemar Carbuch- przewodniczący.

Przeprowadzone zostały przez Zarząd dwa szkolenia w zakresie ustawicznego szkolenia uzgodnione z ministerstwem. C. d. n.

                                                                                                         Andrzej Kobes

-----------------------------------------------------

29 czerwca 2012r. odbyły się wybory władz LSRzM na kadencję 2012-2015. Wybrano władze stowarzyszenia:          

Zarząd:  Janina Jaros-Prezes Zarządu, Laura Morzewska-wiceprezes, Grażyna Kasjan-skarbnik, Jacek Sabat-sekretarz, Elżbieta Kaczmarek i Czesława Satora-członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna: Krystyna Sieledczyk-Kwiatkowska-Przewodnicząca,Irena Falenta, Edward Marynowski- członkowie

Komisja Etyki : Waldemar Carbuch - Przewodniczący, Iwona Matuszewska, Maciej Śrutwa - członkowie                   

Wybrano również Komisję Opiniującą: Stanisław Kapelski - Przewodniczący, Ewa Głowska, Leokadia Lenartowicz, Andrzej Kobes, Zbigniew Snopko - członkowie.

W dniach 27-29 września 2012r. w  hotelu Qubus  położonym w centrum miasta Legnicy odbyło się szkolenie nt.  " Wybrane zagadnienia warsztatowe    związane ze zmianą przepisów prawnych, odszkodowania i wynagrodzenia dotyczące urządzeń przesyłowych  i dystrybucyjnych". Szkolenie poprowadził mgr inż. Jerzy Dąbek.

Uczestników szkolenia w imieniu organizatorów powitała Kol. Janina Jaros - Prezes Zarządu Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

W trakcie trzydniowego szkolenia zostały przedstawione tematy z zakresu określania wartości nieruchomości dla aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Omówione zostały sposoby określania nakładów  na nieruchomości oraz opłaty planistyczne i adiacenckie.

Podczas szkolenia przedstawiono również problematykę prawną i warsztatową służebności gruntowej, osobistej, drogi koniecznej, przesyłu.

Tematy odszkodowań i wynagrodzeń zostały omówione z uwzględnieniem różnic   prawnych i warsztatowych.

Każdy z tematów szkolenia przedstawiony również został w przykładach obliczeniowych.

Uczestnicy szkolenia  aktywnie uczestniczyli nie tylko w zajęciach ale również w uroczystej  kolacji  i w konkursie dotyczącym miasta Legnicy.

Na zakończenie szkolenia  Kol. Laura Morzewska -  V-ce Prezes wspólnie z Kol. Grażyna Kasjan - Skarbnikiem  rozdały uczestnikom zaświadczenia,  a Kol. Jacek Sabat -  Sekretarz losował główną nagrodę w konkursie.

Konkurs wygrał  Kol.  Zbigniew Snopko i otrzymał  jako nagrodę  książkę "Śladami Małej Moskwy".

-------------------------

Zarząd Stowarzyszenia zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków LSRzM  . Walne Zgromadzenie odbyło się 8 listopada 2012r.  w Hotelu Pałacyk w Legnicy . Podczas Zgromadzenia omówiono sprawy związane z działalnością stowarzyszenia m.in.  zmieniono  skład Komisji Etyki oraz podjęto uchwałę w sprawie wysokości składek członkowskich.

----------------------------

Tradycyjne , coroczne Spotkanie Opłatkowe zorganizowano grudnia 2012r. w Hotelu Pałacyk w Legnicy. Życzenia świąteczne i noworoczne     wszystkim członkom stowarzyszenia  złożyła  Kol.  Laura Morzewska - V-ce Prezes.  Prezes LSRzM, Kol. Janina Jaros wręczyła zebranym  kartki świąteczne z życzeniami.

----------------------------

W dniach 1-2 marzec 2013r. w  Pałacu Brunów odbył się kurs specjalistyczny nt. " Wycena w obszarach zadań samorządów, odszkodowania, opłata planistyczna " 

W pałacowym holu  Kol. Jacek Sabat - Sekretarz LSRzM rozdał uczestnikom   szkolenia materiały szkoleniowe wręczając dodatkowo wizytówki stowarzyszenia z napisem XX lat oraz  długopisy  z wygrawerowanymi datami  1993 - 2013. Wykładowców oraz uczestników szkolenia w imieniu organizatorów powitała Kol.  Janina Jaros - Prezes Zarządu LSRzM, przekazując informację, że w 2013r. LSRzM obchodzi XX-lecie.

Wykłady z zakresu wyceny nieruchomości rolnych,  wyceny sadów, wyceny ogrodów działkowych prowadził Pan Włodzimierz Jasiakiewicz prezentując podstawowe zagadnienia związane z wyceną oraz  operaty szacunkowe.

Temat "Operat szacunkowy jako dowód w postępowaniu administracyjnym o ustalenie opłaty planistycznej " omówiła  Pani Elżbieta Jakóbiec.

Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomości leśnych, zadrzewionych , zakrzewionych  oraz wyceny pojedynczych drzew,  w terenach zurbanizowanych i inwestycyjnych.  Metody wyceny - główne czynniki determinujące wybór metody, zaprezentował  Pan Robert Zygmunt.

Podczas uroczystej kolacji, w pięknej  pałacowej scenerii, toczyły się dyskusje dotyczące  nie tylko wykładów, ale różnorodnych tematów absorbujących rzeczoznawców majątkowych.  W pałacowej kawiarence, formą relaksu po zajęciach był taniec.

Na zakończenie szkolenia  Kol. Grażyna Kasjan - Skarbnik LSRzM rozdała  uczestnikom zaświadczenia.

---------------------------- 

Walne Zgromadzenie odbyło się 7 czerwca 2013r. w Hotelu Pałacyk w Legnicy. Podczas Zgromadzenia omówiono sprawy związane z działalnością stowarzyszenia m.in. uchwalono Regulamin działania Komisji Opiniującej.

-----------------------------

Kolejny raz LSRzM zorganizowało szkolenie we wrześniu, zapraszając uczestników do Hotelu Chata Karczowiska położonym na terenie gminy Lubin, we wsi Karczowiska , przy trasie Lubin - Legnica.

Tematem  jednodniowego szkolenia, które odbyło się 16 września 2013r. była  " Wycena gruntów ze złożami kopalin". Wkłady prowadzili : dr inż. Janusz Jasiński z Olsztyna  oraz mgr inż. Henryk Masternak z Zielonej Góry.

W szkoleniu udział wzięli członkowie LSRzM oraz rzeczoznawcy majątkowi,  którzy  przyjechali do nas m.in. z  Wałbrzycha, Rybnika,  Zielonej Góry, Szczecina.

Tradycyjnie szkolenie rozpoczęło się od wręczenia materiałów szkoleniowych, które (też tradycyjnie)  wręczał  Jacek Sabat - Sekretarz LSRzM. Ciekawym  dodatkiem do materiałów szkoleniowych były materiały promujące gminę Lubin przekazane organizatorom przez Wójta Gminy Lubin p. Irenę Rogowską, piękny album o gminie oraz mapy :  Droga św. Jakuba Gminy Lubin i Dolnośląska Kraina Karpia.

Wykładowców oraz uczestników szkolenia w imieniu organizatorów powitała   Kol. Janina Jaros - Prezes Zarządu LSRzM, dziękując wszystkim za przyjęcie zaproszenia na szkolenie i przekazując informację,  że w 2013r. LSRzM obchodzi XX-lecie,  a obchody jubileuszowe odbędą się 4 października 2013r. w Pałacu Krotoszyce  w pobliżu Legnicy.

Kol. Andrzej Kobes, wieloletni Prezes Zarządu LSRzM, w krótkim wystąpieniu  przedstawił  początki współpracy rzeczoznawców  z Legnicy i  z Olsztyna.

Podczas szkolenia odbyła  się też półgodzinna prezentacja przedstawicieli banku  BZ WBK  w trakcie której omówiono możliwości współpracy z bankiem.

Wykładowcy  w trakcie szkolenia przedstawili  zagadnienia prawne i przykłady praktyczne związane z wyceną gruntów ze złożami kopalin.

Na zakończenie szkolenia   Kol. Laura Morzewska - V-ce Prezes Zarządu wspólnie z Kol.  Grażyną Kasjan - Skarbnikiem  rozdały uczestnikom zaświadczenia.

--------------------------------

Dnia 4 października 2013 r. Legnickie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych obchodziło swoje XX-Lecie. Z tej okazji w salach pięknego Pałacu w Krotoszycach  odbył się  uroczysty bankiet .

Honorowy Patronat nad obchodami jubileuszu objęli włodarze naszego miasta i regionu:   Prezydent Legnicy -Pan Tadeusz Krzakowski  oraz Starosta Legnicki – Pan Jarosław Humenny.

LSRzM otrzymało listy gratulacyjne, odznaczenia - srebrną odznakę NOT, prezenty i piękne kwiaty.

Wśród zaproszonych osobistości  mieliśmy przyjemność gościć:

  • Pana Krzysztofa Bratkowskiego, Prezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

o   Pana Roberta Dobrzyńskiego, Wiceprezydenta Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

o   przedstawicieli Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej Zagłębia Miedziowego w Legnicy – wiceprzewodniczącego zarządu Rady Federacji Pana Edwarda Jaroszewicza, wiceprzewodniczącego Rady Federacji zarządu Wiesława Firlicińskiego będącego jednocześnie pierwszym prezesem LSRzM oraz dyrektora NOT Pana Stanisława Sirojcia.

o   kierowników ośrodków dokumentacji geodezyjno-kartograficznych z obszaru działania LSRzM: Pana Krzysztofa Siudzińskiego z Lubina, Panią Alicję Kalinowską z Jawora i Pana Włodzimierza Chytrego  ze Złotoryi.

o   przedstawicieli BZ WBK: Panią Katarzynę Jaros, Dyrektor 5 Oddziału BZWBK w Legnicy oraz Panią Danutę Pielak,  Dyrektor 1 Oddziału BZWBK w Złotoryi.

o   prezesów ościennych stowarzyszeń: Pana Ryszarda Borka Wiceprezesa SRMwe Wrocławiu oraz Pana Henryka Masternaka, Prezesa Lubuskiego SRM w Zielonej Górze

Uroczystość prowadziła  kol.Laura Morzewska  i kol. MaciejWojnicki. Gratulacje i wiele ciepłych słów przekazali nasi Goście. Przemówienie wygłosiła Kol. Janina Jaros – Prezes LSRzM.  Kol. Stanisław Kapelski  wspomniał o historii Stowarzyszenia. O uhonorowaniu członków LSRzM  przez Starostę  Głogowskiego - Pana Rafaela Rokaszewicza opowiedziała Koleżanka Czesia Satora.

Były brawa, toasty, a później  pyszności i  tańce............. prawie do białego rana.

--------------------------------------

Tradycyjne , coroczne Spotkanie Opłatkowe zorganizowano 13 grudnia 2013r. w Hotelu Pałacyk w Legnicy. Życzenia świąteczne i noworoczne wszystkim członkom stowarzyszenia  złożył  KolegaEdward Marynowski.  Prezes LSRzM, Kol. Janina Jaros wręczyła zebranym  kartki świąteczne z życzeniami.

-------------------------------------------

I spotkanie warsztatowe członków LSRzM zorganizowano 21 lutego 2014r. Spotkanie odbyło się w Hotelu Sękowski, w Legnicy. Temat spotkania brzmiał - Stopa Kapitalizacji - . Spotkanie poprowadziła Kol. Janina Jaros - Prezes LSRzM. Wspólnie omawialiśmy zasady określania wielkości stopy kapitalizacji, były też obliczenia dla różnych danych wyjściowych. Uczestnicy spotkania otrzymali materiały  dot. stopy kapitalizacji.

-------------------------------------------

W marcu 2014r. LSRzM zorganizowało  szkolenie , zapraszając uczestników ponownie do Hotelu Chata  Karczowiska położonym na terenie gminy Lubin,  we wsi Karczowiska , przy trasie Lubin - Legnica.

Tematem  jednodniowego szkolenia, które odbyło się 26 marca 2014r. były  "Ograniczone Prawa rzeczowe".      

Wykłady prowadziła  mgr inż. Monika Nowakowska

Współautorka publikacji - Wybrane zagadnienia wyceny nieruchomościa problematyka prawna, ekonomiczna i przestrzenna związana z infrastrukturą techniczną.  Lider  zespołu , który opracował  projekt  KSWS 5 - Określanie wartości ograniczonych praw rzeczowych.Członek Komisji Standardów PFSRM

W szkoleniu udział wzięli członkowie LSRzM oraz rzeczoznawcy majątkowi, którzy  przyjechali do nas m.in. z  Kłodzka, Zielonej Góry, Świdnicy.

Uczestnikami szkolenia byli również kandydaci na rzeczoznawców majątkowych, którym przekazano  zeszyty z autografem wykładowcy oraz  z życzeniami  powodzenia na egzaminie.               

Podczas szkolenia przedstawiono   zagadnienia prawne i przykłady praktyczne związane z wyceną ograniczonych praw rzeczowych.

Na zakończenie szkolenia   Kol. Grażyna Kasjan - Skarbnik  wspólnie z Kol. Jackiem Sabatem - Sekretarzem rozdali   uczestnikom zaświadczenia.

-----------------------------------

II spotkanie warsztatowe członków LSRzM zorganizowano 23 maja 2014r. Spotkanie odbyło się w Hotelu Sękowski, w Legnicy. Temat spotkania brzmiał - Drogi -.

Spotkanie poprowadziła Kol. Laura Morzewska - V-ce Prezes LSRzM. Wspólnie omawialiśmy zasady wyceny w tematach drogowych. Uczestnicy spotkania otrzymali w formie elektronicznej materiały  dot. tematu spotkania.

-----------------------------------------

Walne Zgromadzenie odbyło się 30 maja  2014r.  w  Hotelu Sękowski w Legnicy. Podczas Zgromadzenia omówiono sprawy związane z działalnością stowarzyszenia m.in.  zmieniono  skład Komisji Rewizyjnej .

-----------------------------------------

Kolejne wyjazdowe szkolenie odbyło się w dniach 13-14 listopad 2014r. Tym razem pojechaliśmy w góry, do Świeradowa Zdroju. Szkolenie odbyło się w Hotelu Interferie Aqua Park Sport. Tematem szkoleniabyły "Wybrane zagadnienia warsztatowe dotyczące urządzeń przesyłowych i dystrybucyjnych" , szkolenie prowadził mgr inż. Jerzy Dąbek.

Uczestników szkolenia w imieniu organizatorów powitała Kol. Janina Jaros - Prezes LSRzM. W trakcie  szkolenia zostały przedstawione tematy z zakresu określania wartości wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości. Tematy odszkodowań i wynagrodzeń zostały   omówione z uwzględnieniem różnic prawnych i warsztatowych.

Każdy z tematów szkolenia przedstawiony również został w przykładach obliczeniowych.

Atrakcją wyjazdowego szkolenia było zwiedzanie  z przewodnikiem uzdrowiska Świeradów Zdrój.

Uczestnicy szkolenia  aktywnie uczestniczyli nie tylko w zajęciach ale również  w uroczystej  kolacji  połączonej z tańcami.

Na zakończenie szkolenia  Kol. Laura Morzewska -  V-ce Prezes  LSRzM rozdała  uczestnikom zaświadczenia.

---------------------------------------

Tradycyjne, coroczne Spotkanie Opłatkowe zorganizowano 12 grudnia 2014r. w Restauracji "Legnicka" w Legnicy. Życzenia świąteczne  i noworoczne wszystkim członkom stowarzyszenia złożyła  Koleżanka Klaudia Piekarczyk.  Prezes LSRzM, Kol. Janina Jaros wręczyła zebranym  kartki świąteczne z życzeniami.

--------------------------------------

W styczniu 2015r. Zarząd przekazał członkom  Legnickiego Stowarzyszenia  Rzeczoznawców  Majątkowych   kalendarze z logo stowarzyszenia. Kalendarze zostały wręczone prezydentowi Legnicy, Staroście Legnickiemu, Kierownikom Powiatowych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Legnicy, Lubinie, Głogowie oraz Dyrektorowi Wydziału Nieruchomości w Urzędzie Miejskim Legnicy.

-------------------------------------

III spotkanie warsztatowe członków LSRzM zorganizowano 14 stycznia 2015r. Spotkanie odbyło się w Hotelu Sękowski , w Legnicy. Temat spotkania brzmiał - Opłata planistyczna i adiacencka -.

Spotkanie poprowadzili Kol. Dorota Dutka - Masek i   Kol. Maciej Wojnicki.  Wspólnie omawialiśmy zasady wyceny dla potrzeb w/w opłat.

---------------------------------------

W dniach 23 - 24.03.2015 r. LSRzM zorganizowało szkolenie pt. „Praktyka wybranych czynności rzeczoznawcy majątkowego”. Szkolenie miało miejsce w Legnicy, w hotelu „Sękowski”. Program szkolenia  obejmował zagadnienia dotyczące opłaty planistycznej, opłat adiacenckich oraz określania wartości nakładów na nieruchomościach. Szkolenie prowadził rzeczoznawca majątkowy Pan Zdzisław Małecki. Tradycyjnie szkolenie rozpoczęło się od wręczenia materiałów szkoleniowych,które (też tradycyjnie) wręczał Jacek Sabat – Sekretarz LSRzM. Uczestników  szkolenia w imieniu organizatorów powitał Kol. Andrzej Kobes - Honorowy Prezes LSRzM. Uczestnikami  szkolenia byli członkowie LSRzM oraz rzeczoznawcy majątkowi należący  do stowarzyszeń ościennych i z innych rejonów Polski. Ponadto w szkoleniu udział wzięli  pracownicy jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych zakładów pracy, wykonujący zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami. Na zakończenie szkolenia  Kol. Laura Morzewska - V-ce PrezesLSRzM rozdała uczestnikom  zaświadczenia.

-------------------------------------

IV spotkanie warsztatowe członków LSRzM zorganizowano 6 maja 2015r. Spotkanie odbyło się w Hotelu Sękowski, w Legnicy. Temat spotkania brzmiał - Najem -.

Spotkanie poprowadziła  Kol. Grażyna Kasjan. Wycenę prawa najmu lokalu komunalnego prezentowała Kol. Dorota Dutka-Masek. Wycenę prawa najmu lokalu mieszkalnego w TBS prezentowała Kol. Janina Jaros. W trakcie spotkania  wspólnie omawialiśmy zasady wyceny w celu określenia wartości prawa najmu.

-------------------------------------          

Walne Zgromadzenie odbyło się 18 czerwca  2015 r.  w  Hotelu "Arkadia" w Legnicy.  

Wybrano władze stowarzyszenia na kadencję 2015-2018.

Zarząd: 

Janina Jaros - prezes

Laura Morzewska - wiceprezes

Czesława Satora - skarbnik

Jacek Sabat - sekretarz

Elżbieta Kaczmarek i Dariusz Sas - członkowie zarządu.

Komisja Rewizyjna:                 

Mieczysław Młynarczyk – Przewodniczący

Robert Dąbrowski i Renata Wiszniewska - członkowie

Komisja Etyki :

Grażyna Urbańska - Przewodnicząca 

Marta Maruda i Maciej Śrutwa - członkowie

Wybrano również Komisję Opinodawczą:

Leokadia Lenartowicz - Przewodnicząca

Laura Morzewska, Andrzej Kobes, Jacek Sabat, Maciej Wojnicki, Zbigniew Snopko, Ewa Głowska - członkowie.

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia uchwalono m.in. Regulamin typowania kandydatów do pracy w strukturach PFSRM oraz wprowadzono zmiany w Regulaminie działania Komisji Opiniodawczej.

-------------------------------------

V spotkanie warsztatowe członków LSRzM zorganizowano 6 listopada 2015 r. Spotkanie odbyło się w Michałowice w sali Naszego Teatru w Michałowicach. Temat spotkania brzmiał - Błędy w operatach szacunkowych -.

Spotkanie poprowadziła  Kol. Grażyna Kasjan. Błędy w operatach szacunkowych omówili kolejno Zbyszek Snopko, członek Komisji Opiniodawczej Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych oraz Janina Jaros członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Uczestnicy warsztatów szeroko dyskutowali nad omówionymi błędami. W trakcie spotkania warsztatowego dyskutowaliśmy m. in. o  trendzie, cechach rynkowych, wagach, wymaganej prawem treści operatów szacunkowych.

-------------------------------------

Spotkanie integracyjne członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych odbyło się 6 listopada 2015 r.

Wieczorem w restauracji (chacie) góralskiej  gospodarze z Naszego Teatru poczęstowali nas smacznymi potrawami, byliśmy w dobrych humorach, a  DJ przygotował dla nas dobry taneczny repertuar, więc bawiliśmy się znakomicie. Rankiem część z naszych kolegów skorzystała z zaproszenia Kol. Darka Sasa do morsowania i moczyli się w lodowatej wodzie  pobliskiego wodospadu. Mieli wsparcie obserwatorów z naszego stowarzyszenia , kandydatów na morsów. Następnego dnia, na śniadaniu przywitała nas  p. Jadwiga Kuta zapraszając do śniadania i rozpalając polana na grillu.

-------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się 7 listopada 2015 r. w  Michałowicach. Na wstępie odbyło się  wręczenie odznaczeń i wyróżnień, a potem obrady.  Prezes Stowarzyszenia wręczyła  Srebrne Odznaki Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych  Kol. Laurze Morzewskiej i Kol. Jackowi Sabatowi.

Zgodnie z decyzją Zarządu LSRzM zainicjowano  od 2015 r. wyróżnienie dla osób zasłużonych dla naszego stowarzyszenia.  Zaszczytny tytuł  „Wyróżniony za zasługi dla Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Legnicy wraz z dyplomami i pięknymi statuetkami otrzymali :

- Kol. Michał Bowanko

- Kol. Waldemar Carbuch

- Kol. Janina Jaros

- Kol. Alina Kanigowska

- Kol. Stanisław Kapelski

- Kol. Zbigniew Snopko

Podczas obrad nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ustalono, że osoby wyróżnione wejdą w skład Kapituły Wyróżnienia i corocznie będą przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu osoby do nadania tego zaszczytnego tytułu.

W trakcie Walnego Zgromadzenia uchwalono Regulamin  Porządku Obrad  Walnego Zgromadzenia Członków Legnickiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych  opracowany przez Kol. Stanisława Kapelskiego.  Uchwalony Regulamin umożliwi nam na prowadzenie obrad według parlamentarnych zasad. Podczas Walnego Zgromadzenia omówiono też bieżące sprawy stowarzyszenia.

-------------------------------------     

Aktualnie  stowarzyszenie  liczy 45 członków, a najistotniejszym zadaniem LSRzM jest konsolidacja środowiska rzeczoznawców majątkowych.   

                                                                

 

 

 

Serwis wykorzystuje ciasteczka (cookies) w celu: utrzymania sesji zalogowanego Użytkownika, gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu, ułatwienia Użytkownikom korzystania z niego, dopasowania treści wyświetlanych Użytkownikowi oraz tworzenia statystyk oglądalności czy efektywności publikowanych reklam. Użytkownik ma możliwość skonfigurowania ustawień cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Użytkownik wyraża zgodę na używanie i wykorzystywanie cookies oraz ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Rozumiem i akceptuję.